មកទៀតហើយ ម៉េសសុីបាន់រូបរាងស្រទន់ៗ បើបានញាំមិនដឹងជាប្រលាក់មាត់ប៉ុណ្ណាទេ ទាយមើលថារូបរាងដូចអី ????
ជាមួយរស់ជាតិតែបៃតង បូកផ្សំនឹងសូកូឡាសរ ប្រ៊េដថកថាឆ្ងាញ់ៗហើយ បើមិនជឿទេសាក់ទៅប្រ៊េដថកគ្រប់សាខាទៅដឹងហើយ នៅថ្ងៃ០៧ មិថុនា ២០១៨ មិនបានកុហកទេណា ហើយគ៏មានប្រូម៉ូសិន ផង រាល់ការជៀវនំទាំង២នេះក្នុងតំលៃតែ ៧០០០រៀលទេ ដូចនិយាយចឹងបើបានញាំសូមអោយប្រលាក់មាតបានឆ្ងាញ់ហើយថតផុសអោយប្រ៊ដថកឃើញផងណា។
#ហ្គ្រីនធី_៤២០០រៀល
#ដាយណូសឺរ_៤២០០រៀល
#នំ២ត្រឹមតែ_៧០០០រៀល