ទិវានៃសេចក្តីស្រលាញ់

#ប្រ៊េដថកចែករំលែកក្តីស្រលាញ់
រីករាយនឹងការផ្តល់ជូនសេចក្តីស្រលាញ់យ៉ាងកក់ក្តៅពីប្រ៊េដថកកម្ពុជា ជូនសំរាប់ឪពុកម្តាយ មនុស្សជាទីស្រលាញ់ មិត្តភក្តិបងប្អូន ដោយផ្តល់ដោយសេចក្តីស្រលាញ់ ដោយគ្រាន់តែចែករំលែកជាមួយនឹង #ខេកនៃសេចក្តីស្រលាញ់_នឹងខាប់ខេកដ៏ឃ្យូត ពីប្រ៊េដថកជាមួយនឹងកម្មវីធីដ៏ពិសេសក្នុងរដូវបុណ្យនៃសេចក្តីស្រលាញ់មួយនេះ៕

ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៦ ដល់ ១០ ខែ កុម្ភះ ២០១៨ រាល់ការកក់ទុកមុននំខេកថ្មី នឹងអញ្ចើញទៅយកថ្ងៃទី១៣នឹង១៤ កុម្ភះ ២០១៨ សំរាប់នំខេក #Charming_Love តំលៃត្រឹមតែ ៦៦,២០០រៀល តែប៉ុណ្ណោះនឹងទទួលបានប្រ៊េដថកU​​​SB ដ៏ឃ្យូតមួយដោយឥតគិតថ្លៃ៕
ជាពិសេសទៅទៀតសំរាប់ថ្ងៃទី ១៤ កុម្ភះ ២០១៨ រាល់អតិថិជនតំរង់ជួរទិញនំ #Charming_Love ២០នាក់ដំបូង នឹងទទួលបានប្រ៊េដថកU​​​SB ដ៏ឃ្យូតមួយដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ ការផ្តល់ជូននេះមានកំនត់ ។